Actievoorwaarden prijsvragen en winacties

Actievoorwaarden, prijsvragen en winacties van KenJo Sabers:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsvragen en winacties van KenJo Sabers. Door deelname aan de betreffende prijsvraag en/of winactie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden.

2. Deze actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden, op te slaan en te printen via de website www.kenjosabers.nl

3. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer de deelnemer de gevraagde actie heeft uitgevoerd met de gevraagde gegevens, of indien van toepassing, een inschrijfformulier heeft ingevuld. Vanaf dat moment maakt de deelnemer kans om te winnen.

4. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

5. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. KenJo Sabers kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

6. Deelnemers dienen de Reclamecode Social Media na te leven.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname. Een minderjarige deelnemer dient toestemming van de ouder(s)/voogd(en) te hebben om aan de actie deel te nemen. Bij het winnen van de actie treden de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige winnaar op als contactpersoon en zullen schriftelijk moeten bevestigen dat zij, mede namens de winnaar, akkoord gaan met het ontvangen van de prijs onder de in deze voorwaarden opgenomen voorwaarden. Het niet of niet tijdig door KenJo Sabers ontvangen van een dergelijke verklaring heeft tot gevolg dat de prijs niet zal worden uitgekeerd en dat KenJo Sabers tot geen andere verplichting gehouden zal zijn. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

8. De winnaars kunnen op het door de betreffende deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer bericht ontvangen van de gewonnen prijs.

9. KenJo Sabers behoudt zich te allen tijde het recht voor om de actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

10. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

11. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is KenJo Sabers gerechtigd een andere winnaar te trekken. 

12. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door PostNL Nederland of een andere daartoe aangestelde partij. Kenjo Sabers is niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.

13. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze (bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd.

14. De winnaar zal zijn of haar medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van KenJo Sabers tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via verschillende mediakanalen van KenJo Sabers (waaronder Facebook, Twitter en Instagram).

15. Medewerkers van KenJo Sabers zijn uitgesloten van deelname.

16. De persoonsgegevens die in het kader van winacties en reviewacties worden verkregen, worden alleen en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens gebruikt door KenJo Sabers voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.

17. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door KenJo Sabers.

18. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. KenJo Sabers en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kan/kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden in verband met enige actie.

19. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

20. Op elke actie is de Code voor Promotionele Kansspelen van toepassing. Deelnemers die niet voldoen aan deze voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname. De minimale leeftijd om deel te kunnen nemen aan deze actie is 16 jaar.

21. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met info@kenjosabers.nl

NL

Select language